Hiển thị một kết quả duy nhất

30,000,000 
3,000,000 
10,500,000 
3,800,000 
4,000,000 
5,000,000 
10,500,000 
3,800,000 
5,000,000 
3,800,000 
4,000,000 
3,500,000 
3,400,000 
2,700,000 
13,000,000 
2,600,000 
3,500,000 
3,200,000 
5,500,000 
5,000,000